Skip to main content

.

Welcome to Online Services

Register for a myIR account

Log in to myIR


IRD numbers

Income tax and refunds

Change my details

Working for Families

Child support

Work out your income


Language assistance

  • Need help in your language? Please phone 0800 227 774 and ask for language line.
  • Fiema’u tokoni i ho’o lea fakafonuá? Fakamolemole ‘o telefoni ki he fika 0800 227 774 ‘o kole ke ke lea ki he laine lea kehekehé.
  • 你需要中文热线服务吗? 请拨打0800 227 774 并询问中文服务
  • Afai e te manaomia le fesoasoani? Faamolemole vili mai i le numera 0800 227 774 ma fesili mo le laina Samoa.